Pledge of Allegiance to the Philippine Flag

PANATANG MAKABAYAN

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan

Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang

Maging malakas, masipag at marangal

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan,

Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap

Sa bansang Pilipinas.

(English version – translated)

I love the Philippines, the land of my birth,

The home of my people, it protects me and helps me

Become strong, hardworking and honorable.

Because I love the Philippines,

I will heed the counsel of my parents,

I will obey the rules of my school,

I will perform the duties of a patriotic citizen,

Serving, studying, and praying faithfully.

I offer my life, dreams, successes

To the Philippine nation.

Leave a comment